Algemene voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens


De webshop en website www.baalsehoef.be is een initiatief van:
Eenmanszaak: Schellekens, Danique (hierna: “de Baalse Hoef”, “Wij” en “Ons”)

Oordeelstraat 10
2387 Baarle-Hertog
België
BTW BE: 0755.386.114
E-mail: info@baalsehoef.be
Telefoon: 0465005819
Bankrekeningnr. BE23 7360 7422 7191 – KREDBEBB (BIC)
Ondernemingsnummer 0755 386 114

2. Definities

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Baalse Hoef in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Klant (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

3. Toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen de Baalse Hoef en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en de Baalse Hoef die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

De Baalse Hoef behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

4. Totstandkoming overeenkomst

De Baalse Hoef besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten inclusief de beschrijvingen en foto’s ter illustratie, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van de Baalse Hoef ten aanzien van de Klant.
Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van de Baalse Hoef moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. De Baalse Hoef zal binnen uiterlijk twee (2) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.

De Baalse Hoef kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal de Baalse Hoef de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien de Baalse Hoef het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. De Baalse Hoef kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen.
Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. Prijzen

Alle prijzen ten aanzien van de Professionele Klant zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en andere taksen.
De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode. De leveringskosten zijn afhankelijk van het adres van de ontvanger.

De Klant is de prijs verschuldigd die de Baalse Hoef in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Baalse Hoef worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

De Baalse Hoef heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

6. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst, of geschiedt achteraf via bankoverschrijving. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Bankoverschrijving
  • Bancontact
  • iDeal

 

De Baalse Hoef kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website of via e-mail.

De Baalse Hoef kan haar leveringsverplichtingen uitstellen tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.

7. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De bloemen kunnen worden afgehaald of worden geleverd op de vooraf vastgelegde data. Wanneer de Baalse Hoef er niet in slaagt om de Producten op het met de Professionele klant overeengekomen tijdstip te leveren, dient de Klant de Baalse Hoef te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer de Baalse Hoef niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal de Baalse Hoef spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de Producten weer in voorraad zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

De Baalse Hoef draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Naast de levering aan huis is het ook mogelijk om de Producten af te halen bij de Baalse Hoef, Oordeelstraat 10, 2387 Baarle-Hertog op de daarvoor voorziene tijdstippen. Om de kwaliteit van de Producten te kunnen garanderen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze binnen de voorziene tijdsvakken op te halen.

8. Gebreken en klachtindiening

8.1 Wettelijke garantie

De Klant geniet geen wettelijke garantie op verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de Klant geen herstel eisen indien geleverde bloemen. Uiteraard hoort de Baalse Hoef graag jouw feedback indien bloemen zichtbaar niet in goede staat geleverd zijn (denk aan: verwelkte bloemen, geknakte stelen, etc.). De Baalse Hoef vraagt de Klant om dergelijke gebreken onmiddellijk te melden. De Baalse Hoef is steeds bereid om in onderling overleg met de Klant tot een oplossing te komen.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is wel van toepassing op alle andere Producten die de Baalse Hoef aanbiedt of in de toekomst zou aanbieden, bijvoorbeeld: vazen, geschenkbon, workshops etc. Voor voorgenoemde Producten geniet de Consument een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar.

De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (denk aan: onjuiste Product, onjuiste formaat) of wanneer het gebreken vertoont (barsten, scheuren, etc.).

De Consument kan deze garantie niet inroepen wanneer de schade het resultaat is van normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Consument aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik, blootstelling aan vocht en andere externe oorzaken.

8.2 Klachtindiening

Zodra de Klant de Producten ontvangt of ophaalt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast (bijv. ten gevolge van het transport), kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan de Baalse Hoef, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de twee (2) kalenderdagen na levering of ophaling.

8.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze vervanging bij een volgende levering, naargelang de situatie. Slechts wanneer de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

9. Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze online overgaat tot de aankoop van “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid”, waaronder bloemen, planten en boeketten of op maat gemaakte producten. Bijgevolg kan de Professionele Klant die op de webshop van de Baalse Hoef bloemen bestelt, zijn aankoop niet annuleren.

 

10. Overmacht

Indien de Baalse Hoef door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is de Baalse Hoef niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. De Baalse Hoef is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht vallen onder andere beschadiging van bloemen wegens weersomstandigheden (zoals hevige regen of hagel, extreme warmte, wind).

11. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van facturen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De Baalse Hoef garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onzePrivacyverklaring, die raadpleegbaar is op onze website.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal de Baalse Hoef alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als Klant terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de klant en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk : Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@safeshops.be.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de Baalse Hoef, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.